Пенсійне забезпечення: якщо не вистачає стажу

Пенсійний фонд

Сьогодні багато хто з громадян України не зовсім усвідомлює основні принципи страхової пенсійної системи: пенсія — це не допомога від держави, а індивідуальний результат багаторічної праці кожного.

Зазвичай молодь не думає про заощадження на старість. У молодих людей є нагальніші потреби: їм необхідні гроші на житло, виховання дітей, освіту тощо, але навіть незначні, однак, регулярні страхові внески на пенсійне страхування в молодому віці гарантують особі в майбутньому право на отримання пенсійних виплат із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Водночас держава надає можливість громадянам подбати про свою майбутню пенсію за різних життєвих обставин шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що дає змогу громадянам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, набути пенсійних прав нарівні з громадянами, для яких участь у пенсійному страхуванні є обов’язковою.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове держав­не пенсійне страхування”, з 1 січня 2004 року запроваджено нову фор­мулу обчислення пенсій, яка вста­новлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заро­бітку, з якого було сплачено страхо­ві внески.

Починаючи з 1 січня 2004 року замість трудового стажу для об­числення розміру пенсій визнача­ють страховий стаж людини — період, протягом якого вона підля­гала загальнообов’язковому дер­жавному пенсійному страхуванню та за який щомісяця було сплаче­но страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюють у місяцях, і той місяць (або місяці), за який не сплачено внески в Пен­сійний фонд, не включають у стра­ховий стаж. Особа, яка не працює, відповідно не сплачує внески й не набуває страхового стажу. За ці пе­ріоди життя в її персональній облі­ковій картці в системі персоніфіко­ваного обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні.

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз­кове державне соціальне страхуван­ня» (далі — Закон № 2464) за всіх громадян, які працюють, єдиний вне­сок на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування сплачують роботодавці. Але є й такі категорії осіб, за яких єдиний внесок не спла­чують. Це студенти, громадяни, які працюють за кордоном, члени фер­мерських та особистих селянських господарств, особи, які працюють не­офіційно, отримуючи заробітну пла­ту в конвертах, та інші. Як результат, може виникнути ситуація, що вони не матимуть тієї кількості років стра­хового стажу, яку необхідно мати для призначення пенсії за віком.

Саме для таких категорій осіб у законодавстві передбачено право добровільної участі в системі за­гальнообов’язкового державного соціального страхування. До того ж право добровільної участі в загаль­нообов’язковій системі пенсійного страхування особи мають лише із січня 2004 року, тобто з дня, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пен­сійне страхування» (далі — Закон № 1058), який визначає принципи, засади та механізми функціонуван­ня системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван­ня, призначення, перерахунку й виплати пенсій, надання соціальних послуг із коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджених та інших джерел.

Право на добровільну участь у системі загальнообов’язковог державного соціального страхування є одним із принципів систем соціального страхування.

Порядок добровільної участі і категорії осіб, яким надано прав добровільної участі в системі загалі нообов’язкового державного соціального страхування, визначено статтею 10 Закону № 2464. Зокрема, таким правом можуть скористатися студенти, безробітні, які не отримують допомогу по без робіттю, громадяни, які тимчасово працюють за кордоном та для яких добровільна участь є єдиною можливістю включити ці періоди роботі в страховий стаж.

Єдиною можливістю реалізаці права добровільної участі в систем загальнообов’язкового державного соціального страхування є укладен­ня договору.

Особи, які бажають узяти добро­вільну участь у системі загально­обов’язкового державного соціаль­ного страхування, повинні зверну­тись у фіскальні органи за місцем проживання й подати документи:

  • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхуван­ня за встановленою формою;
  • копії таких документів:
    • трудової книжки (за наяв­ності);
    • документа, шо посвідчує особу;
    • документа, що підтверджує членство у фермерському господарстві, особовому селянському господарстві (для членів таких господарств).

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менш як протягом одного року.

Тобто договір про добровільну участь укладають на будь-який строк, але не менш як на рік.

У договорі визначають розмір і порядок сплати єдиного внеску, умови скасування договору, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.

У разі бажання особи сплатити єдиного внеску за попередні періоди, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), і отримання від неї відповідної заяви, фіскальні органи укладають з особою окремий договір про одноразову сплату.

До того ж сума сплаченого єдиного внеску кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахував єдиного внеску, визначених на дату укладення договору

Період, за який сплачено єдиний внесок відповідно до укладеного договору про добровільну участь у розмірі. не меншому за мінімальний страховий внесок, зараховують , страховий стаж.

Джерело: Управління Пенсійного Фонду в Сторожинецькому районі

Категорія: Економіка Інформація
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ