Як змінити виборчу адресу? Інформує відділ ведення державного реєстру виборців Сторожинецької РДА

Відділ ведення державного реєстру виборців Сторожинецької РДА інформує про порядок зміни виборчої адреси.

ПОРЯДОК
розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси
відповідно до частини третьої статті 8
Закону України “Про Державний реєстр виборців”

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду органом ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) мотивованого звернення громадянина України, який має право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України (далі – виборець), щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців” (далі – заява).

Tyre Center Сторожинець

1.2. Заява може бути подана до органу ведення Реєстру в паперовій або електронній формі.

Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги” (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет. Така заява повинна містити адресу електронної пошти, на яку виборцю може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.

До заяви виборець додає копію документа, що підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою.

II. Приймання заяви виборця органом ведення Реєстру

2.1. Заява подається виборцем за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 18 травня 2020 року № 88, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця. Заява виборця, виборчу адресу якого не визначено відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, подається не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

2.2. Виборець, виборчу адресу якого визначено згідно з частиною третьою статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, може звернутися до органу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця з новою заявою розпочався виборчий процес з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів або процес всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму. У разі якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (референдуму) повністю або частково збігаються, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення виборчого процесу виборів або процесу референдуму, голосування на яких відбувається останнім.

2.3. Виборець, який подає до органу ведення Реєстру заяву в паперовій формі та хоче отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі, у заяві зазначає адресу електронної пошти, на яку надсилається таке повідомлення.

2.4. Під час подання заяви в паперовій формі до органу ведення Реєстру виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

Зразок заповненої форми заяви розміщується органом ведення Реєстру в приміщенні, в якому він розташований, у спеціально відведеному місці, вільно доступному для відвідувачів, з урахуванням необхідності забезпечення можливості ознайомлення з ним осіб з інвалідністю, осіб з тимчасовим порушенням здоров’я, громадян похилого віку (зокрема, враховується висота розміщення, освітлення, розмір шрифту).

Органи ведення Реєстру сприяють виборцям, які самостійно не можуть ознайомитись із цим зразком, у доступі до нього в максимально зручний для таких виборців спосіб.

Орган ведення Реєстру під час подання виборцем заяви надає йому консультативну допомогу.

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Указані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру стосовно їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа.

2.5. Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення.

2.6. У разі подання заяви в електронній формі до неї додається копія документа (документів), що підтверджує фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою, – файл/файли у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), загальний розмір якого/яких не повинен перевищувати 5 мегабайтів.

2.7. Заява виборця обліковується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців”.

ІІІ. Розгляд заяви виборця органом ведення Реєстру

3.1. Заява виборця розглядається органом ведення Реєстру не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання.

Якщо заява не містить даних, які повинні в ній зазначатися, чи містить помилки та неточності, які потребують виправлення або уточнення виборцем, орган ведення Реєстру невідкладно інформує виборця про наявність у заяві недоліків, що перешкоджають її розгляду, та можливість їх усунення у визначений строк. Усунення виборцем таких недоліків у межах визначеного строку не є поданням нової заяви.

3.2. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Реєстру.

За наявності в Реєстрі запису про виборця, який звернувся із заявою, та відсутності в ньому вказаних у заяві змін щодо виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви.

Заява є обґрунтованою, якщо до неї додано копію одного з документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою.

До документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за адресою, зазначеною в заяві, належать:

договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;

виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо);

документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни тощо);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, рішення органу соціального захисту населення про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею тощо);

документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами тощо).

3.3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку вказаних у заяві відомостей щодо зміни виборчої адреси шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

3.4. Якщо заяву виборця визнано обґрунтованою, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця здійснюється в межах території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру).

У разі якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру, керівник органу ведення Реєстру звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення зміни щодо виборчої адреси виборця.

3.5. У разі внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на його виборчу адресу відповідне повідомлення. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою вказаного органу.

Повідомлення про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця в електронній формі надсилається на зазначену ним адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

3.6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє в задоволенні заяви виборця, якщо:

встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

перевіркою, передбаченою пунктом 3.3 цього Порядку, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;

встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни;

заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою (до заяви не додано копії одного з наведених у пункті 3.2 цього Порядку документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою);

заяву подано до органу ведення Реєстру з порушенням строків, установлених пунктами 2.1, 2.2 цього Порядку.

3.7. Особі, яка звернулася із заявою, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається виборцю або надсилається на його виборчу адресу відповідно до даних Реєстру (якщо виборець включений до Реєстру) і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

Повідомлення в електронній формі про відмову в задоволенні заяви надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

У разі прийняття керівником органу ведення Реєстру рішення про відмову у внесенні до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця з підстави його невключення до Реєстру, у повідомленні про таке рішення зазначається про можливість звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру в порядку, встановленому статтею 19 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

У разі прийняття керівником органу ведення Реєстру рішення про відмову у внесенні до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця у зв’язку з порушенням ним строків, установлених пунктом 2.1 цього Порядку для подання до органу ведення Реєстру заяви, повідомлення про таке рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається виборцю з одночасним інформуванням про можливість подання заяви після завершення виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму.

Охорона Тигр

У цьому випадку або в разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати заяву після завершення виборчого процесу виборів (процесу референдуму), голосування на яких відбувається останнім.

У разі прийняття керівником органу ведення Реєстру рішення про відмову у внесенні до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця у зв’язку з порушенням ним строків, визначених пунктом 2.2 цього Порядку для подання до органу ведення Реєстру заяви, повідомлення про таке рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається виборцю з одночасним інформуванням про можливість подання нової заяви в установлені строки.

Категорія: Інформація
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ